Absolventská miera nezamestnanosti – 3,4 %

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline dosiahla absolventskú mieru nezamestnanosti (AMN) v mesiaci máj 2021 na úrovni 3,4 %, pričom priemerná nezamestnanosť absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji za uvedené obdobie predstavuje 6,3 %. Hodnotenie vyplýva zo štatistických výstupov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií SR, Bratislava, ktoré boli zverejnené dňa 10. 09. 2021.

Štatistický výstup „Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov Slovenskej republiky“ (máj 2021) potvrdzuje, že zo 111 absolventov školy za obdobie 2019 a 2020 bolo 8 žiakov dobrovoľne nezamestnaných a evidovaných na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, t.j. 96,6 % absolventov školy našlo uplatnenie na trhu práce.

Vývoj nezamestnanosti absolventov stredných škôl má sezónny charakter a prebieha v pravidelných cykloch od júna do mája nasledujúceho roku. Začína ukončením školy a príchodom nových absolventov na trh práce, z ktorých časť si hľadá pracovné miesta prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa dostáva do ich evidencie. Počet evidovaných absolventov stredných škôl zvyčajne kulminuje v septembri príslušného kalendárneho roka. Dynamika tohto procesu ďalej pokračuje postupnou absorpciou nezamestnaných absolventov trhom práce, keď počet evidovaných klesá a uzatvára sa na minimálnej hodnote spravidla v máji nasledujúceho roku.

Absolvent školy je občan mladší ako 26 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Referenčnou skupinou pre absolventskú mieru nezamestnanosti sú absolventi denného štúdia po dobu dvoch rokov od ukončenia sústavnej prípravy na povolanie. Absolventská miera nezamestnanosti vyjadruje pomer počtu nezamestnaných absolventov školy a celkový počet absolventov školy za posledné dva roky.

PaedDr. Peter Majer