História

HISTÓRIA

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline (od 01. 09. 2019) začala svoju činnosť v školskom roku 2008/2009 ako súkromná stredná umelecká škola. V tom čase mala zriadenú jednu triedu 1. ročníka, ktorá fungovala ako elokované pracovisko partnerskej školy v Hodruši – Hámroch. Postupne sa rozvíjala nielen z hľadiska počtu žiakov a zamestnancov, ale aj z hľadiska priestorového a materiálno-technického.

Počas nasledujúcich rokov boli realizované stavebné úpravy (nadstavba budovy, prístavba dielní, technické zabezpečenie vyučovania a pod.). Pre záujemcov o štúdium sa rozšírila ponuka študijných odborov a zefektívnili sa podmienky pre umelecké praktické vzdelávanie. Zároveň bola nadviazaná spolupráca s rôznymi umeleckými inštitúciami a zahraničnými školami s rovnakým alebo podobným zameraním.

Od etapy výstavby a propagácie (2009 – 2014) prešla ku etape rozvoja a prezentácie (2015 – 2019), čo potvrdzuje projektová činnosť, uplatnenie žiakov na trhu práce a ich úspechy vo výtvarných súťažiach. Aktuálne obdobie (2020 – 2024) je etapou udržania kvality stredoškolského umeleckého vzdelávania v konkurencii ostatných škôl umeleckého priemyslu na Slovensku a v zahraničí.

História školy za prvých desať rokov jej existencie je prezentovaná pod odkazom – https://www.skolaumenia.sk/historia-skoly-2009-2019/