ŠTÚDIUM

ŠTÚDIUM

Výchova a vzdelávanie žiakov v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline zahŕňa všeobecné vzdelávanie, umelecké teoretické vzdelávanie a umelecké praktické vzdelávanie. V triede je spojených niekoľko vzdelávacích programov. Všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú v triede spoločne (napr. slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, matematika, fyzika, chémia), žiakov možno v niektorých predmetoch deliť na skupiny (napr. cudzie jazyky, etická výchova/ náboženská výchova, telesná a športová výchova). Umelecké predmety teoretického a praktického charakteru sa vyučujú v skupinách (napr. výtvarná príprava, navrhovanie, písmo, kresba, počítačová grafika, umelecká prax). Pri vyučovaní odborných predmetov sa zdôrazňuje individuálny prístup vyučujúceho ku každému žiakovi v záujme rozvoja jeho výtvarného talentu.

Učivo hlavných odborných predmetov – výtvarná príprava a navrhovanie/ fotografická tvorba – časovo korešponduje s umeleckou praxou, t.j. žiak svoj výtvarný návrh realizuje v príslušnom materiáli. Spojenie odborných predmetov možno vidieť na polročných samostatných prácach a ročníkových projektoch (klauzúrnych prácach), ktoré sa hodnotia komisionálne. V 1. a 2. ročníku je projekt vyjadrením spojenia výtvarnej prípravy a umeleckej praxe, v 3. ročníku navrhovania/ fotografickej tvorby a umeleckej praxe. Voliteľné predmety v škole nie sú zavedené.

Žiaci maturujú zo štyroch povinných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk (na úrovni B1 a B2), teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci školy dosahujú dlhodobo nadpriemerné výsledky v hodnotení externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

Súvislá umelecká prax žiakov je realizovaná v 2. a 3. ročníku štúdia vo firmách alebo inštitúciách umeleckého zamerania v rozsahu 5 pracovných dní. V prípade riešenia výtvarných projektov podľa zákazky objednávateľa môžu žiaci absolvovať súvislú umeleckú prax formou práce na realizácii projektu. Vybraní žiaci školy vykonávajú odbornú prax v zahraničí (v závislosti od realizácie mobilitných projektov programu Erasmus+). Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je krajinársky kurz (plenér), ktorý sa realizuje v 1. ročníku štúdia v rozsahu 5 pracovných dní.

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný v odborných učebniach. Škola je vybavená modernou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. V škole sa nachádzajú jazykové učebne, učebne výpočtovej techniky, ateliéry, výtvarné dielne, multimediálne učebne, odborné učebne pre všeobecnovzdelávacie predmety a odborné umelecké predmety. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy je realizované v areáli TJ Sokol, Orolská 1126/2, Žilina. Prostredníctvom projektovej činnosti a finančnej podpory zriaďovateľa a nadácie KUBIKUM sa pravidelne modernizuje materiálno-technické vybavenie školy. Výchovno-vzdelávací proces odborných umeleckých predmetov je zabezpečený kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami s úspechmi vo vlastnej umeleckej tvorbe.

Žiaci sa zapájajú do realizácie projektovej činnosti (mobility v rámci programu Erasmus+) a výchovno-preventívnych programov – Škola priateľská k deťom, Školy priateľské k ľudským právam, Škola bez nenávisti a Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové olympiády, výtvarné súťaže, odborné exkurzie (napr. Brno, Florencia, Londýn, Paríž), vernisáže, návštevy múzeí a galérií, krajinársky kurz (plenér) a účelové kurzy (Kurz na ochranu života a zdravia, Kurz pohybových aktivít v prírode).