Maturita

MATURITA

Maturita 2024

Organizáciu ukončenia výchovy a vzdelávania v stredných školách upravuje § 72 až § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Žiak školy umeleckého priemyslu koná maturitnú skúšku (MS) zo štyroch predmetov: 1. slovenský jazyk a literatúra, 2. anglický jazyk, 3. teoretická časť odbornej zložky, 4. praktická časť odbornej zložky.

Maturitná skúška sa skladá z externej časti a internej časti. Úroveň vedomostí maturantov overuje štát testami z vybraných predmetov v externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Internú časť MS tvoria písomná forma a ústna forma. V školách umeleckého priemyslu sa maturuje z teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky. Teoretická a praktická časť odbornej zložky predstavuje súbor odborných vyučovacích predmetov podľa školského vzdelávacieho programu – produktový dizajn, priestorový dizajn, grafický dizajn, fotografický dizajn, interiérový dizajn, reklamný dizajn. 

Externá časť maturitnej skúšky (EČ) predstavuje jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1 alebo úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test.
Anglický jazyk – 100 minútový test (úroveň B1) alebo 120 minútový test (úroveň B2). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika, počúvanie s porozumením.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade slovenského jazyka a literatúry) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (výber jednej témy zo štyroch ponúkaných zadaní).
Anglický jazyk – 60 minút (vopred určená téma).

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

Slovenský jazyk a literatúra – 20 minút príprava, 20 minút odpoveď.
Anglický jazyk – 20 minút príprava, 20 minút odpoveď.
Teoretická časť odbornej zložky – 30 minút príprava, 30 minút odpoveď.

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa môže vykonať jednou z nasledovných foriem: a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, b) obhajoba vlastného projektu, c) realizácia a obhajoba experimentu, d) obhajoba úspešných súťažných prác, e) predvedenie umeleckého výkonu.Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín. V študijných odboroch, kde to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne.

Časový harmonogram maturitnej skúšky:

12. 03. 2024 – EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra,

13. 03. 2024 – EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky (anglický jazyk),

09. 04. 2024 – 12. 04. 2024 – náhradný termín EČ a PFIČ MS,

30. 04. 2024 – 07. 05. 2024 – finalizácia realizácie praktickej časti odbornej zložky MS,

09. 05. 2024 – praktická časť odbornej zložky MS, 

20. 05. 2024 – 24. 05. 2024 – ÚFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, teoretická časť odbornej zložky,

03. 09. 2024 – 06. 09. 2024 – opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS, maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období.

Zadania testov a slohových prác z minulých školských rokov sú zverejnené na internetových stránkach:
www.nivam.sk a www.matura.sk. Doplňujúce informácie k organizačnému zabezpečeniu maturitných skúšok v školskom roku 2023/2024 vám poskytne zástupca riaditeľa školy. 

Maturita 2024 – základné informácie pre žiakov školy
Organizácia, podrobnosti hodnotenia a klasifikácie, spôsob a forma konania maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024