Organizácia školského roka

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Termín: Popis:
04. 09. 2023 Začiatok školského roka 2023/2024.
05. 09. 2023 Účelové cvičenie žiakov 2. ročníka.
12. 09. 2023 – 14. 09. 2023 Adaptačný kurz a účelové cvičenie žiakov 1. ročníka. 
19. 09. 2023 Rodičovské združenie a voľba členov rady školy.
24. 09. 2023 – 30. 09. 2023 Odborná exkurzia „Florencia“.
04. 10. 2023 – 08. 10. 2023 Odborná exkurzia „Praha“. 
20. 10. 2023 Stužková slávnosť žiakov 4. ročníka. 
30. 10. 2023 – 31. 10. 2023  Jesenné prázdniny. 
09. 11. 2023  Deň otvorených dverí. 
12. 11. 2023 – 02. 12. 2023 Erasmus + mobilita žiakov 3. ročníka v Írsku. 
13. 11. 2023  Hodnotiaca pedagogická rada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 1. štvrťrok školského roka 2023/2024. Rodičovské združenie.
16. 11. 2023  Imatrikulácie žiakov 1. ročníka. 
20. 11. 2023 Začiatok prípravných kurzov pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2024/2025.
18. 12. 2023 – 20. 12. 2023 Polročné samostatné práce žiakov 2., 3. a 4. ročníka – obhajoba a vyhodnotenie.
22. 12. 2023 Voľno udelené riaditeľom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov.
23. 12. 2023 – 07. 01. 2024 Vianočné prázdniny.
15. 01. 2024 – 19. 01. 2024 Polročné samostatné práce žiakov 1. ročníka – obhajoba a vyhodnotenie v rámci vyučovania VPR a PXA.
28. 01. 2024 – 02. 02. 2024 Kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky výcvik žiakov 2. ročníka.
29. 01. 2024  Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2023/2024.
19. 02. 2024 – 23. 02. 2024 Jarné prázdniny.
12. 03. 2024 – 13. 03. 2024 Maturita 2024 – EČ a PFIČ maturitnej skúšky – SJL, ANJ.
12. 03. 2024 – 13. 03. 2024 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka, odborná exkurzia pre žiakov 3. ročníka.
28. 03. 2024 – 02. 04. 2024 Veľkonočné prázdniny.
07. 04. 2024 – 27. 04. 2024 Erasmus + mobilita žiakov 2. a 3. ročníka v Španielsku.
15. 04. 2024 Hodnotiaca pedagogická rada – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2023/2024. Rodičovské združenie.
26. 04. 2024 Prijímacie skúšky – overenie špeciálnych schopností, zručností  a talentu žiakov pre štúdium v školskom roku 2024/2025.
30. 04. 2024 – 07. 05. 2024 Realizácia PČOZ maturitnej skúšky – finalizácia.
02. 05. 2024 – 03. 05. 2024  Kurz na ochranu života a zdravia žiakov 3. ročníka.
06. 05. 2024 Klasifikačná porada žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2023/2024.
09. 05. 2024 Maturita 2024 – PČOZ maturitnej skúšky – obhajoba a hodnotenie maturitných prác.
12. 05. 2024 –  17. 05. 2024 Krajinársky kurz (plenér) žiakov 1. ročníka – Štúrovo.
13. 05. 2024 –  17. 05. 2024 Akademický týždeň žiakov 4. ročníka
20. 05. 2024 – 22. 05. 2024  Maturita 2024 – ÚFIČ maturitnej skúšky zo SJL, ANJ a TČOZ. 
20. 05. 2024 – 24. 05. 2024 Tematické vzdelávacie podujatia pre žiakov 1. ročníka, súvislá umelecká prax žiakov 2. a 3. ročníka.
03. 06. 2024 – 21. 06. 2024  Klauzúrne práce žiakov 1., 2. a 3. ročníka – realizácia, obhajoba a vyhodnotenie.
24. 06. 2024 Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2023/2024.
26. 06. 2024 Metodické cvičenie zamerané na ochranu pred požiarom.
28. 06. 2024 Ukončenie školského roka 2023/2024.
01. 07. 2024 – 31. 08. 2024 Letné prázdniny.