Prijímacie skúšky

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2022/2023:

8603 M grafický a priestorový dizajn, 
8604 M grafický dizajn, 
8606 M fotografický dizajn,
8614 M dizajn interiéru,
8641 M propagačné výtvarníctvo.

Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky (§ 62 ods. 6 a ods. 15 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pre uchádzačov o štúdium organizujeme prípravný kurz kreslenia.

Prijímací postup:
– Riaditeľ školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termín prijímacích skúšok do 1. februára 2022.
– Uchádzači o štúdium podávajú riadne vyplnené prihlášky riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2022 a základná škola, resp. zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku na strednú školu do 28. februára 2022.
– Na prihláške musí byť uvedený presný názov študijného odboru a kód študijného odboru.
– Talentové skúšky pozostávajú z hodnotenia výtvarných prác a písomného testu všeobecného prehľadu na úrovni vedomostí zo základnej školy. Do celkového hodnotenia sa započítava aj priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na základnej škole. 

Financovanie štúdia:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov štúdia v prvom ročníku predstavuje 50,- € mesačne a je splatný v dvoch splátkach (k 01. 09. a 01. 02. kalendárneho roka). V ďalších ročníkoch sa príspevok znižuje na základe študijných výsledkov o 10,- € pre vyznamenaných žiakov a o 5,- € pre žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre. Zápisné v sume 30,- € sa uhrádza po prijatí na štúdium pri zápise.

Uchádzač o štúdium má možnosť požiadať o grant na financovanie štúdia:

Nadácia KUBIKUM – grant na financovanie štúdia
Nadácia KUBIKUM – žiadosť o poskytnutie grantu na financovanie štúdia

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022:

a) zo dňa 28. 01. 2021 – Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2021/2022,

b) zo dňa 19. 04. 2021 – Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2021/2022 – dodatok č. 1.