Prijímacie skúšky

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2024/2025:

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn,

8614 M dizajn interiéru,

8641 M propagačné výtvarníctvo.

Na štúdium sú prijímaní uchádzači na základe talentovej skúšky (§ 62 ods. 6 a ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pre uchádzačov o štúdium organizujeme prípravný kurz kreslenia.

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

Prijímací postup:
– Riaditeľ školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termín prijímacích skúšok do 30. novembra 2023.
– Uchádzači o štúdium podávajú riadne vyplnenú prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.
– Na prihláške musí byť uvedený presný názov študijného odboru a kód študijného odboru.
– Talentové skúšky pozostávajú z hodnotenia výtvarných prác a písomného testu. Do celkového hodnotenia sa započítavajú výsledky testovania žiakov 9. ročníka z vyučovacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika. Termín prijímacej skúšky pre školský rok 2024/2025 je 29. apríl 2024.  

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením, zmenou pracovnou schopnosťou a žiaka so ŠVVP oboznámi riaditeľa SŠUP ZA o zdravotnom znevýhodnení uchádzača o štúdium najneskôr do 20. marca 2024.

Financovanie štúdia:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov štúdia v prvom ročníku predstavuje 60,- € mesačne a je splatný v dvoch splátkach (k 01. 09. a 01. 02. kalendárneho roka). V ďalších ročníkoch sa príspevok znižuje na základe študijných výsledkov o 10,- € pre vyznamenaných žiakov a o 5,- € pre žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre. Zápisné v sume 30,- € sa uhrádza po prijatí na štúdium pri zápise.

Zmluva o štúdiu pre školský rok 2024/2025

Uchádzač o štúdium má možnosť požiadať o grant na financovanie štúdia:

Nadácia KUBIKUM – grant na financovanie štúdia
Nadácia KUBIKUM – žiadosť o poskytnutie grantu na financovanie štúdia