Klauzúrne práce

KLAUZÚRNE PRÁCE

Polročná samostatná práca a ročníkový projekt (klauzúrna práca)

Polročná samostatná práca je súborná polročná práca z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe, ktorá sa realizuje a hodnotí na konci 1. polroka školského roka. Polročnú samostatnú prácu prezentuje žiak 1. ročníka na vyučovaní hlavného odborného predmetu a žiak 2., 3. a 4. ročníka pred komisiou.

Ročníkový projekt (klauzúrna práca) je súborná záverečná práca z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe, ktorá sa realizuje a hodnotí na konci klasifikačného obdobia. Klauzúrnu prácu prezentuje žiak 1., 2. a 3. ročníka na konci školského roka pred komisiou.

Žiak zúročí v polročnej samostatnej práci a v klauzúrnej práci svoje skúsenosti, zručnosti, výtvarné techniky, estetické poznatky a technické postupy, ktoré nadobudol počas uplynulého polroka počas vyučovania odborných umeleckých predmetov. Realizácia polročnej samostatnej práce sa koná v časovom rozpätí min. dvoch až troch týždňov a realizácia ročníkového projektu (klauzúrnej práce) sa koná v čase jedného týždňa na hodinách praktických umeleckých predmetov, pričom žiak realizuje polročnú samostatnú prácu a klauzúrnu prácu v priestoroch školy pod vedením učiteľov odborných umeleckých predmetov.

Polročná samostatná práca žiaka 2. ročníka nie je akceptovaná a hodnotená, ak ju žiak vypracoval doma. Polročná samostatná práca žiaka 3. a 4. ročníka je akceptovaná a hodnotená, ak ju žiak vypracoval doma podľa pokynov vyučujúcich. Klauzúrna práca žiaka 1. a 2. ročníka nie je akceptovaná a hodnotená, ak ju žiak vypracoval doma. Klauzúrna práca žiaka 3. ročníka je akceptovaná a hodnotená, ak ju žiak vypracoval doma podľa pokynov vyučujúcich. Termíny zadania, odovzdania návrhov, odbornej práce, realizácie, inštalácie a obhajoby polročnej samostatnej práce a klauzúrnej práce schváli riaditeľ školy na návrh vedúceho PK.

Súčasti polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce:

a) návrhy – ideové prieskumy, štúdie, príprava na realizáciu,

b) odborná práca – písomné spracovanie zadanej témy podľa predpísaného vzoru, spracovanie údajov a informácií o probléme, rešerš, resumé v anglickom jazyku v 3. a 4. ročníku (uvedené na záver polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce),

c) realizácia vybraných návrhov v tlačenej, resp. digitálnej podobe,  

d) inštalácia a prezentácia, ktorej formu určí vedúci PK. 

Kritériá hodnotenia polročnej samostatnej práce a klauzúrnej práce: dodržanie témy, dodržanie pracovného postupu, množstvo a kreativita spracovania návrhov, správnosť technologického postupu, samostatnosť, originalita, čistota technického prevedenia, plnenie stanovených termínov.

Polročná samostatná práca/ klauzúrna práca sa hodnotí percentami v uvedených oblastiach: návrhy, odborná práca, realizácia a prezentácia. Členovia komisie hodnotia jednotlivé oblasti polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce v rozpätí od 0 % do 100 % podľa váhy, ktorú určí vedúci PK. Celkové hodnotenie polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce z hlavného odborného predmetu sa vypočíta podľa súčtu percentuálneho vyjadrenia váhy, ktorá sa prikladá jednotlivým oblastiam, napr. návrhy (0 % – 80 %) a odborná práca  (0 % – 20 %). Celkové hodnotenie polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce z umeleckej praxe sa vypočíta podľa súčtu percentuálneho vyjadrenia váhy, ktorá sa prikladá jednotlivým oblastiam, napr. realizácia (0 % – 90 %) a obhajoba (0 % – 10 %). Výsledné hodnotenie (vyjadrené známkou) sa zaznamená do hodnotenia hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe (ako podklad pre komisionálne hodnotenie žiaka z profilového predmetu a umeleckej praxe).

Celkové hodnotenie polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce:

Percentá Výsledná známka
100 % – 90 %  výborný
89 % – 75 %  chválitebný
74 % – 50 % dobrý
49 % – 30 % dostatočný
29 % – 0 % nedostatočný

Podmienky hodnotenia polročnej samostatnej práce/ klauzúrnej práce: 

– Ak žiak z vážnych zdravotných dôvodov vymešká v klasifikačnom období vyučovacie hodiny z hlavného odborného predmetu alebo umeleckej praxe, musí vyučujúcemu odovzdať všetky chýbajúce práce v súlade s učebnými osnovami a tematickým výchovno-vzdelávacím plánom do termínu odovzdania polročnej samostatnej práce a klauzúrnej práce, stanoveného vyučujúcim a schváleného v príslušnej predmetovej komisii.

– Ak žiak nesplní vyššie uvedenú podmienku v stanovenom termíne, riaditeľ školy nedá súhlas na vykonanie komisionálnej skúšky z profilového predmetu a umeleckej praxe pre nesplnenie podmienok klasifikácie z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Riaditeľ školy určí na jeho klasifikovanie náhradný termín a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka a v poslednom týždni augusta v druhom polroku.

Ak žiak niektorú časť polročnej samostatnej práce (napr. návrhy alebo realizácia) neodovzdá do stanoveného termínu nebude hodnotený z polročnej samostatnej práce, ale vykoná komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe v náhradnom termíne s novým zadaním najneskôr do 31. 03. kalendárneho roka.

Ak žiak niektorú časť ročníkového projektu (napr. návrhy alebo realizácia) neodovzdá do stanoveného termínu nebude hodnotený z ročníkového projektu, ale vykoná komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe v náhradnom termíne s novým zadaním najneskôr do 31. 08. kalendárneho roka.

– Ak žiak počas realizácie ročníkového projektu vymešká zo zdravotných dôvodov 30 % a viac hodín z celkovej dotácie na klauzúrnu prácu, zodpovedný vyučujúci podá návrh na predĺženie času na vyhotovenie práce a žiak vykoná komisionálnu skúšku v náhradnom termíne.

– Opravná skúška z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe nie je na konci druhého polroka príslušného školského roka povolená. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak v prípade hodnotenia z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe na konci druhého polroka známkou nedostatočný, môže požiadať o opakovanie ročníka.

– Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky sa klasifikuje z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe stupňom prospechu nedostatočný.

– Žiak môže požiadať riaditeľa školy v súlade so školským zákonom o vykonanie komisionálnej skúšky v náhradnom termíne z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe. Komisionálna skúška bude pozostávať z obhajoby klauzúrnej práce a hodnotenia výtvarných prác za príslušné hodnotiace obdobie, ktoré určí vyučujúci hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe.

– Ak žiak úspešne neobháji ročníkový projekt, t.j. je hodnotený známkou nedostatočný, výsledná známka sa započíta do priemeru známok z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe, ktoré žiak získal za posledné hodnotiace obdobie.

– Preukázateľné vykrádanie výtvarných nápadov a technických riešení, kopírovanie cudzích a prác, plagiátorstvo, sťahovanie z internetu bez udania zdroja, resp. autora predstavuje porušenie zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a porušenie Čl. 2 ods. 3 písm. gg) Školského poriadku Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline, za uvedené porušenie školského poriadku sa žiakovi udelí opatrenie vo výchove.

– Polročnú samostatnú prácu a ročníkový projekt je žiak povinný archivovať na školskom elektronickom úložisku alebo na externom disku v náhľade (vo formáte PDF) podľa pokynov vyučujúcich odborných predmetov.

– Na návrh predsedu komisie pre hodnotenie ročníkových projektov môže riaditeľ školy udeliť na konci školského roka pochvalu za najlepšie navrhnuté a spracované klauzúrne práce.

Klasifikácia polročnej samostatnej práce a ročníkového projektu (klauzúrnej práce):

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach veľmi aktívny. Pracuje tvorivo, samostatne, plne využíva svoje osobné predpoklady a veľmi úspešne ich rozvíja v individuálnych a kolektívnych prejavoch. Jeho prejav je esteticky pôsobivý, originálny a precítený. Osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností aplikuje tvorivo v nových úlohách. Má výrazne aktívny záujem o umenie a estetiku a prejavuje aktívny vzťah k nim. Úspešne si rozvíja estetické cítenie.

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach aktívny, tvorivý, prevažne samostatný na základe využívania svojich osobnostných predpokladov, ktoré úspešne rozvíja v individuálnom a kolektívnom prejave. Jeho prejav je esteticky pôsobivý a má len menšie nedostatky z hľadiska požiadaviek učebných osnov. Žiak osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností aplikuje prevažne tvorivo v nových úlohách. Má aktívny záujem o umenie a estetiku. V požadovanej miere si rozvíja estetické cítenie.

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach menej aktívny, tvorivý, samostatný a pohotový. Nevyužíva dostatočne tvorivo a samostatne svoje osobné predpoklady a schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave. Jeho prejav je málo pôsobivý, dopúšťa sa v ňom chýb. Jeho vedomosti, zručnosti a návyky majú častejšie medzery a pri ich aplikácii potrebuje pomoc učiteľa. Nemá dostatočne aktívny záujem o individuálny rozvoj umeleckých schopností, umenie a estetiku. Nerozvíja dôslednejšie svoje estetické cítenie.

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach málo aktívny a tvorivý. Rozvoj jeho osobných predpokladov a jeho prejav sú málo uspokojivé. Úlohy rieši s častými chybami. Svoje minimálne vedomosti a zručnosti aplikuje len s veľkou pomocou. Prejavuje veľmi malú snahu o individuálny rozvoj umeleckých schopností a záujem o činnosti, nerozvíja svoje estetické cítenie.

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach prevažne pasívny. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho prejav je zväčša chybný a nemá estetickú hodnotu. Minimálne osvojené vedomosti a zručnosti nevie aplikovať. Neprejavuje záujem o činnosti a nevyvíja potrebné úsilie rozvíjať svoje estetické cítenie a vedome zanedbáva svoje umelecké schopnosti a rozvoj.