Poradenstvo

PORADENSTVO

Pedagogické a psychologické poradenstvo

Výchovný poradca sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a psychodiagnostické služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Psychologické poradenstvo sa poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl prostredníctvom činnosti školského psychológa alebo psychológa v poradenskom zariadení. Odborné psychologické služby sú zamerané na rozvíjanie zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. 

Konzultačné hodiny zamestnancov v školskom roku 2023/2024:

– výchovný poradca – PaedDr. Peter Majer (streda počas 3. a 4. hodiny),
– kariérová poradkyňa a koordinátorka školskej inklúzie – PaedDr. Iveta Homolová (pondelok počas 6. a 7. hodiny),
– koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Milan Bibík (pondelok počas 4. hodiny),
školská psychologička – Mgr. Veronika Luksa (pondelok, utorok, streda a štvrtok podľa dohody, resp. prostredníctvom mailovej adresy skolaumenia.psycholog@gmail.com). 

Školské zariadenia poradenstva a prevencie

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

CPP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujú preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov (v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti).

Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným postihnutím, vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

ŠCPP poskytuje odborné služby zákonným zástupcom detí a žiakov so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom. Činnosť ŠCPP sa orientuje na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch, táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Aktuálne prehľady poradenských zariadení podľa miest sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.