Poradenstvo

PORADENSTVO

Pedagogické a psychologické poradenstvo

Výchovný poradca sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a psychodiagnostické služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Psychologické poradenstvo sa poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl prostredníctvom činnosti školského psychológa alebo psychológa v poradenskom zariadení. Odborné psychologické služby sú zamerané na rozvíjanie zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. 

Konzultačné hodiny zamestnancov:

– výchovný poradca – PaedDr. Peter Majer (utorok počas 2. a 3. hodiny),
– kariérová poradkyňa a koordinátorka školskej integrácie – PaedDr. Iveta Homolová (streda počas 2. a 3. hodiny),
– koordinátorka primárnej prevencie – PaedDr. Ľubica Malíková (utorok počas 3. hodiny),
školská psychologička – Mgr. Veronika Luksa (pondelok, utorok a streda podľa dohody, resp. cez mailovú adresu skolaumenia.psycholog@gmail.com). 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

CPPPP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujú preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov (v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti).

Kontakt:
Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Telefónne číslo: 041/565 00 18, 0901 724 785
E-mail: cpppapza@cpppapzilina.sk
Internet: http://cpppapzilina.sk/

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným postihnutím, vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

CŠPP poskytuje odborné služby zákonným zástupcom detí a žiakov so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom. Činnosť CŠPP sa orientuje na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch, táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Kontakty:

Adresa: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri špeciálnej základnej škole, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Telefón: 041/56 55 588, 0914 30 66 32
E-mail: miciakova@szsza.sk
Internet: https://www.szsza.sk/

Adresa: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Do stošky 8, 010 08 Žilina
Telefón: 041/724 11 28, 0917 206 559
E-mail: poradna.banova@gmail.com

Adresa: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina
Telefón: 0908 926 413, 0944 028 727, 041/692 63 23
E-mail: scsppza@gmail.com
Internet: http://www.scsppza.sk/