PRE UCHÁDZAČOV

PRE UCHÁDZAČOV

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa vyprofilovala na modernú strednú školu, ktorá pripravuje žiakov v študijných odboroch so zameraním na výtvarné umenie: 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn, 8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8261 M propagačná grafika a 8299 M dizajn interiéru. Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (úroveň dosiahnutého vzdelania: 4 podľa SKKR/EKR). Školské vzdelávacie programy jednotlivých študijných odborov sú zverejnené na internetovej stránke školy v sekcii Vzdelávacie programy. V školskom roku 2020/2021 študuje v škole 222 žiakov.

Žiaci, ktorí sú prijatí na štúdium od školského roku 2020/2021, sú vzdelávaní v študijných odboroch: 8602 M priemyselný dizajn, 8603 M grafický a priestorový dizajn, 8604 M grafický dizajn, 8606 M fotografický dizajn, 8614 M dizajn interiéru a 8641 M propagačné výtvarníctvo. 

Kvalitu poskytovaného všeobecného a  odborného vzdelávania umeleckého zamerania potvrdzujú nadpriemerné výsledky žiakov v externej časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka, uplatnenie absolventov školy na trhu práce (2,7 % absolventská miera nezamestnanosti za máj 2019) a trojnásobný záujem žiakov základných škôl o štúdium na škole. Podľa štatistických výstupov z ÚPSVaR viac ako 23 % absolventov z roku 2018 si našlo prácu a 74 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí (Veľká Británia, Česko, Dánsko, Holandsko a pod.). Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline patrí medzi päť najlepšie hodnotených stredných škôl v Žilinskom kraji (podľa INEKO) s hodnotením 6,4 – škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov.

Od 01. 09. 2009 do 30. 06. 2019 konalo prijímacie skúšky 1709 žiakov, z toho 627 uchádzačov bolo prijatých na štúdium (507 dievčat a 120 chlapcov). Počet žiakov s úspešne ukončeným štúdiom predstavuje 374, tridsaťsedem žiakov predčasne ukončilo štúdium (stav k 30. 06. 2019).