Linky

LINKY

Inštitúcie v oblasti vzdelávania

www.minedu.sk – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

www.ssiba.sk – Štátna školská inšpekcia

www.nucem.sk – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

www.cvtisr.sk – Centrum vedecko-technických informácií SR

www.siov.sk – Štátny inštitút odborného vzdelávania

www.statpedu.sk – Štátny pedagogický ústav

www.iuventa.sk – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

www.erasmusplus.sk – Program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Vysoké školy

www.portalvs.sk – Portál vysokých škôl v Slovenskej republike

www.vysokeskoly.cz – Prehľad vysokých škôl v Českej republike

www.vsvu.sk – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

www.tuke.sk – Technická univerzita v Košiciach

www.aku.sk – Akadémia umení v Banskej Bystrici

Výtvarné umenie a dizajn

www.scd.sk – Slovenské centrum dizajnu

www.designby.sk – Portál o slovenskom dizajne

www.czechdesign.cz – Portál o českom dizajne

www.webumenia.sk – On-line katalóg výtvarných diel

www.slovakiana.sk – Digitálna knižnica kultúrneho dedičstva Slovenska

www.europeana.eu – Digitálna knižnica výtvarných diel, múzeí a galérií

www.muzeum.sk – Múzeá a galérie na Slovensku

www.centralartregister.sk – Umeleckoremeselné spracovanie kovov a reštaurovanie

Grafický dizajn

Linky / Inšpirácie / Tutoriály