Priestorový dizajn

Študijný odbor 8603 M grafický a priestorový dizajn

Odbor rozvíja priestorovú predstavivosť, krea­tivitu a osvojenie dizajnérskych materiálov. Okrem klasic­kých výtvarných techník sa štúdium zameriava aj na prácu s novými médiami. Vlastný návrh žiaci dokážu spracovávať v materiáloch a vo vyšších ročníkoch aj v 2D a 3D grafických softvéroch. Po skončení štúdia je možnosť pokračovať v štú­diu na vysokých školách so zameraním na dizajn, architektúru, nájsť uplatnenie v umelecko-remeselnej výrobe, interiéro­vom alebo reklamnom štúdiu.

Školský vzdelávací program – Priestorový dizajn