Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

8614 M dizajn interiéru

8641 M propagačné výtvarníctvo

Zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium doručí vyplnené, podpísané a nascanované „Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium“ v termíne od 18. 05. 2022 do 23. 05. 2022.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy