Výlet redakčnej rady časopisu ART News Ten

Nášmu školskému časopisu ART News Ten – Umelecké noviny sa tento rok opäť darilo. Na súťaži Štúrovo pero sme získali zlatú cenu televízie RTVS, čo v celkovom poradí znamená 4. miesto. Rovnako súťaž školských časopisv Pro slavis nám Read more

Read more

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 – informácia o naplnenosti tried 1. ročníka

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zverejňuje informáciu o 100 % naplnenosti tried 1. ročníka pre školský rok 2023/2024.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest nebude realizované. Pre budúci školský rok je prijatých 58 žiakov Read more

Read more

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Vedenie školy pozýva všetkých maturantov a ich rodičov na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sa uskutoční dňa 05. 06. 2023 od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kaviarni Novej synagógy v Žiline.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Ing. Václav Read more

Read more

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam uchádzačov Read more

Read more

Výchovný koncert

Žiaci 1. ,2. a 3. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline navštívili dňa 11. mája 2023 počas obhajob odborných maturitných prác Dom umenia Fatra, kde pôsobí Štátny komorný orchester Žilina. Našim programom bol výchovný koncert „Keď sa Frigo ženil Read more

Read more

Posledné zvonenie

Rozlúčka so štvrtákmi patrí medzi pravidelné školské akcie, ktoré organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline od roku 2012, kedy opustili školu prví maturanti. Dňa 12. mája 2023 sa žiaci IV.A a IV.B rozlúčili so zriaďovateľmi školy, pedagogickými zamestnancami a triednymi učiteľkami Read more

Read more

Obhajoba maturitných prác

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených vedomostí a zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh. Dňa 11. mája 2023 sa uskutočnila obhajoba maturitných prác žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Read more

Read more

Vyhodnotenie EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/2023

Písomné maturitné skúšky sa uskutočnili v školskom roku 2022/2023 v riadnom termíne dňa 14. marca 2023 (slovenský jazyk a literatúra) a 15. marca 2023 (anglický jazyk). Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka Read more

Read more

Aké zmeny vo vzdelávaní čakajú budúcich prvákov?

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pravidelne prispôsobuje obsah vzdelávania aktuálnym  potrebám trhu práce a požiadavkám vysokých škôl a zamestnávateľov. V školskom roku 2023/2024 sme pristúpili k úprave obsahu vzdelávania vo vzdelávacej kategórii všeobecné vzdelávanie Read more

Read more

Intolerancia a extrémizmus v spoločnosti – výsledky prieskumu

Tolerancia k národným, etnickým, náboženským a iným sociálnym skupinám je základným predpokladom pre rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov a multikulturalizmu v demokratickej spoločnosti. V termíne od 05. 04. 2023 do 28. 04. 2023 sa Read more

Read more