2% pre SŠUP ZA

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť zlepšenie kvality výchovy a vzdelávania v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline tým, že dobrovoľne poukážete 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2020 v prospech Nadácie KUBIKUM. Tlačivo je k dispozícii v prílohe, prípadne na sekretariáte riaditeľa školy.

Informácie k poukázaniu zaplatenej dane z príjmu:

IČO: 42213495

Právna forma: Nadácia

Obchodné meno (názov): NADÁCIA KUBIKUM

Sídlo: Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

Vyplnené tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pri darovaní 3 %) je potrebné odovzdať na sekretariát riaditeľa alebo triednym učiteľom najneskôr do 23. apríla 2021, odovzdanie na Daňový úrad v Žiline zabezpečí škola. Ďalšie informácie o poukázaní 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane za rok 2020 získate na telefónnom čísle 0917 449 367.

Suma 2% zo zaplatenej dane z príjmov nie je finančným prostriedkom „navyše“, ale časťou povinného odvodu. Vami poukázaná čiastka bude použitá na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie materiálnych a technických podmienok pre žiakov školy. Ak niekto z Vášho okolia poskytuje 2% z daní štátu, skúste ho osloviť v našom mene v prospech nadácie KUBIKUM.

Termíny na odovzdanie dokladov na Daňový úrad:

firmy, SZČO, živnostníci – ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania do 31. 03. 2021, t.j. v lehote na podanie daňového priznania, 

zamestnanci – ak vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte do 30. 04. 2021 po skončení zdaňovacieho obdobia.

Príloha – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme za spoluprácu.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy