Deň otvorených dverí 24. 11. 2022

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej škole dňa 24. 11. 2022 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod. Program bude individuálny, príďte v čase, ktorý vám vyhovuje.

Čo vás čaká?

– otvorené vyučovacie hodiny, s možnosťou aktívneho zapojenia sa do vyučovania,

interaktívne workshopy zamerané na počítačovú grafiku, kresbu, výtvarnú prípravu, umeleckú prax, 2D a 3D grafiku,

– prehliadka areálu a priestorov školy, dielní, ateliérov a odborných učební,

– prezentácia didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa využívajú počas vyučovania,

– prezentácia výtvarných prác žiakov.

Základné informácie o prijímacom konaní, prípravných kurzoch, projektových aktivitách, mobilitách žiakov do zahraničia, odborných exkurziách a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu vám poskytnú pedagogickí zamestnanci a žiaci 3. ročníka. 

Tešíme sa na vás…

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy