IT Fitness test

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa začiatkom mája 2022 zapojila do 11. ročníka elektronického testovania digitálnych zručností s názvom „IT Fitness test“, ktorý realizovala IT Asociácia Slovenska za podpory Európskej komisie na Slovensku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších inštitúcií.

Žiaci 1. ročníka si overili počas vyučovania informatiky svoje počítačové zručnosti a vedomosti o internete, sociálnych sieťach a online marketingu. Výsledky žiakov v testovaní sú priaznivé – hodnotenie digitálnych zručností predstavuje úspešnosť 80 %, t.j. nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností. Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Terézia Bučíková z I.A, ktorá získala 100 % úspešnosť v online teste.

Po prvýkrát sme realizovali aj preverenie digitálnych zručností žiakov 2. ročníka v náročnejších úlohách a zadaniach v online teste pre stredné a vysoké školy, ktoré absolvovali počas vyučovania počítačovej grafiky s úspešnosťou 44 %.  

Elektronický test bol rozdelený do piatich tematických oblastí – Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Test bol zameraný na zistenie úrovne základných vedomostí a zručností v oblasti informačných technológií, overenie kompetencií v oblasti vytvárania a prezentovania informácií a na analýzu praktických zručností pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií.

Vedenie školy ďakuje Ing. Bc. Ondrejovi Malíkovi, Mgr. Eve Mundierovej a Ing. Šimonovi Klačkovi za spoluprácu pri realizácii online testovania počas vyučovania informatiky a počítačovej grafiky.

PaedDr. Peter Majer