Kritériá prijímacieho konania a podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2021/2022

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline podľa § 65  ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. 01. 2021 zverejňuje Informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022.

V prípade otázok ku organizácii prijímacích skúšok kontaktujte vedenie školy alebo sekretariát riaditeľa na telefónnom čísle 0917 449 367.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy