Organizácia prezenčného vzdelávania od 10. 05. 2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vo všetkých ročníkoch od 10. 05. 2021. Prezenčné vzdelávanie bude realizované podľa rozvrhu hodín, s platnosťou od 01. 09. 2020.

Žiaci a zákonní zástupcovia nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka a žiak nad 18 rokov predkladá pri prvom nástupe do školy „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Formulár vyhlásenia pre neplnoletého žiaka s označením „Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8) žiak a zákonný zástupca“ a formulár vyhlásenia pre plnoletého žiaka s označením „Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (10a) plnoletý žiak“ je možné podať elektronicky prostredníctvom EduPage stránky školy alebo doložiť v tlačenej podobe (viď. prílohy). Žiaci, ktorí sú v karanténe z dôvodu nákazy COVID-19, bezodkladne kontaktujú triedneho učiteľa a vedenie školy prostredníctvom mailu info@skolaumenia.sk.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vzdelávania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 28. 08. 2020, s účinnosťou od 01. 09. 2020, ktoré je zverejnené na internetovej stránke – https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak (sám za seba) predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa pokynov vedenia školy.

Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný za dodržania aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení (napr. dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest, R-O-R a pod.). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom/ ochranným rúškom v interiéri majú všetci žiaci a zamestnanci školy. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest preventívnou ochrannou pomôckou (respirátor, ochranné rúško, šál alebo šatka) v exteriéri majú všetci s výnimkou osôb, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.

Telesná a športová výchova sa uskutoční v exteriéri formou zdravotných prechádzok v okolí školy (s prípadnou návštevou galérií a múzeí). Stravovanie žiakov opätovne zabezpečuje Školská jedáleň pri Gymnáziu, Veľká okružná 22, Žilina, obedy sa budú vydávať v pôvodnom čase od 11:30 hod. do 14:30 hod.

Žiakov žiadame, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie na EduPage stránke školy (organizácia vzdelávania, zastupovanie pedagogických zamestnancov a pod.). V prípade otázok ku organizácii vzdelávania v podmienkach SŠUP ZA kontaktujte zástupcu riaditeľa na telefónnom čísle 0948 216 207. Žiaci školy môžu využiť služby školskej psychologičky.

Prílohy:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca neplnoletého žiaka

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – plnoletý žiak

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy