Súvislá umelecká prax žiakov 2. ročníka

Od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline zúčastnili súvislej umeleckej praxe, ktorú absolvovali v priestoroch školy, resp. v blízkom okolí. Umelecká prax sa realizuje podľa školských vzdelávacích programov jednotlivých študijných odborov. Obsah praktických činností nadväzuje na vyučovanie v oblasti návrhovej a realizačnej tvorby. Cieľom súvislej umeleckej praxe je osvojiť si jednoduché pracovné činnosti, overiť odborné vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, pracovať v kolektíve a získať nové pracovné návyky.

Tento rok sa druháci zamerali na grafickú úpravu interiéru jedálne Materskej školy Andreja Kmeťa v Žiline a Detského oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, fotodokumentáciu z realizovaných školských a mimoškolských podujatí, výrobu malých grafík, upomienkových predmetov a propagačných materiálov. Na úprave exteriéru školy sa podieľali aj žiaci zo Strednej umelecko-priemyselnej školy v Jihlave, ktorí u nás realizujú dvojtýždňovú mobilitu v rámci programu Erasmus+.

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí vykonávali pedagogický dozor a hodnotili prácu žiakov.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy

Fotoalbum – súvislá umelecká prax žiakov 2. ročníka