Elektronické testovanie – výsledky

Dňa 22. 04. 2021 boli zverejnené výsledky e-testovania, ktorého sa zúčastnili žiaci Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline v marci 2021. V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave absolvovali elektronické testovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

Test a úspešnosť žiakovI.AI.BII.AII.BIII.AIII.BSŠUP ZASŠ v SR
ANJ – jazykové zručnosti (úroveň B1)80,2 % – 6 žiakov79,0 % – 6 žiakov77,8 % – 12 žiakov85,2 % – 6 žiakov63,0 % – 28 žiakov63,0 % – 26 žiakov74,7 % 68,3 %
SJL – čitateľská gramotnosť56,4 % – 29 žiakov54,7 % – 29 žiakov55,6 %56,4 %

Žiaci 2. ročníka riešili online test z čitateľskej gramotnosti, zameraný na čítanie s porozumením. E-testovania sa zúčastnilo 58 žiakov s priemernou úspešnosťou 55,6 %. Najlepší výsledok dosiahli Petra Lukáčová z II.A, Alexandra Randová z II.A a Pavol Košiar z II.B, ktorí získali rovnaké hodnotenie – 80,0 % úspešnosť.

Do online testovania jazykových zručností z angličtiny na úrovni B1 sa postupne zapojilo 84 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka s priemernou úspešnosťou 74,7 %. Veľkým prekvapením boli výsledky žiakov 1. a 2. ročníka. Medzi žiakmi 1. ročníka excelovala Alexandra Masná z I.A (96,3 % úspešnosť) a Dominika Ozaniaková z I.B (92,6 % úspešnosť). Medzi žiakmi 2. ročníka dosiahla najlepšie hodnotenie Vanesa Kuparová z II.A (100 % úspešnosť).

Najlepší výsledok medzi žiakmi 3. ročníka v e-testovaní z anglického jazyka na úrovni B1 získala Patrícia Lalíková z III.B (96,3 % úspešnosť), za ktorou nasledujú žiaci s rovnakým výsledkom hodnotenia (92,6 % úspešnosť) – Matúš Ferro a Natália Nemčeková z III.A, Dominika Eliášová, Markéta Michalíková a Eliška Zajícová z III.B.

Výsledky elektronického testovania pomôžu vyučujúcim analyzovať rozdiely v dosiahnutej úrovni vedomostí žiakov a umožnia im aplikovať nové pedagogické prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.

PaedDr. Peter Majer