Erasmus+ odborná prax žiakov v Malage

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa aktuálne podieľa na realizácii mobilitného projektu Erasmus+ „Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe II.“, ktorý je realizovaný v rámci kľúčovej akcie KA122-VET – Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.

Národná agentúra programu Erasmus+ schválila zmenu zmluvy v uvedenom projekte, podľa ktorej sa odborná prax 15-tich žiakov súčasného 2. a 3. ročníka uskutoční od 23. 10. 2022 do 12. 11. 2022 v Malage (Španielsko).

Sprostredkovateľskou organizáciou je EKIP Europa, ktorá zabezpečí miestnu dopravu, ubytovanie, stravovanie a pracovné miesta v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. S organizáciou úspešne spolupracovala naša škola na dvoch mobilitných projektoch v školských rokoch 2009/2010 a 2012/2013. Aktuálne prebieha výber žiakov na stáž do Španielska, ktorý koordinujú vyučujúce anglického jazyka. Výber žiakov bude ukončený k termínu 10. 06. 2022.

PaedDr. Peter Majer