Maturita 2022 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 15. 03. 2022 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 16. 03. 2022 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2).

Náhradný termín EČ a PFIČ MS z uvedených maturitných predmetov bol určený na 05. 04. 2022 a 06. 04. 2022. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 03. 09. 2022 do 08. 09. 2022 na vybraných stredných školách v meste Žilina.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ a PFIČ MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Doplňujúce informácie o maturitných skúškach v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na internetovej stránke školy v sekcii Štúdium – Maturita.

Prílohy:

Základné informácie o MS v školskom roku 2021/2022

Špecifikácia testov zo SJL pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022

Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B1) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022

Špecifikácia testov z ANJ (úroveň B2) pre EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy