Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline spolupracuje od začiatku školského roka 2020/2021 s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na realizácii národného projektu OP ĽZ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Cieľom projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Na základe uvedeného bola v škole vytvorená pracovná pozícia školskej psychologičky, ktorú úspešne vykonáva Mgr. Veronika Luksa. Jej činnosť zefektívnila podporné služby škole a aktivity pedagogicko-psychologického poradenstva. Školská psychologička je k dispozícii pre žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania prostredníctvom mailovej adresy skolaumenia.psycholog@gmail.com. Informácie o aktivitách školskej psychologičky sú zverejnené v príspevku Psychologické poradenstvo v škole a v sekcii Poradenstvo.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline je jednou z ôsmich stredných škôl v Žilinskom kraji, ktorá sa podieľa na realizácii a implementácii národného projektu. Doplňujúce informácie o projekte sú dostupné na internetovej stránke https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte.

PaedDr. Peter Majer