Týždeň kariéry 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej iniciatívy Týždeň kariéry 2020, ktorú organizujú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance. Zámerom iniciatívy je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva Read more

Read more

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline spolupracuje od začiatku školského roka 2020/2021 s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na realizácii národného projektu OP ĽZ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Cieľom projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných Read more

Read more

November – mesiac ochrany práv detí

November je mesiacom prevencie násilia páchaného na deťoch. Tento fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti, je potrebné prezentovať a informovať o ňom verejnosť.

Dňa 19. 11. 2020 sme si pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí Read more

Read more

Dodržiavanie ľudských práv v strednej škole v školskom roku 2020/2021

Ľudské práva definuje Všeobecná deklarácia ľudských práv ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. K ďalším dokumentom upravujúcim špecifické oblasti ľudských práv patrí Dohovor Read more

Read more

Prednášky na tému ,,Bez drog“

Posledný septembrový týždeň školského roka 2020/2021 sme v SŠUP ZA privítali p. Petra Rempera z Občianskeho združenia ,,Bez drog“. Počas štyroch dvojhodinových prednášok so žiakmi 1. a 2. ročníka informoval o aktuálnych problémoch, ktoré spôsobujú drogy a ich nezmyselné užívanie.

Žiaci z II.A Read more

Read more

Škola priateľská k deťom

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po piatykrát zapojila do programu Slovenskej nadácie pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“.  Aktualizovaný program ponúka viaceré novinky, medzi ktoré patria vzdelávacie aktivity zamerané na humanitárnu pomoc vo svete a realizácia fundraisingovej kampane na Read more

Read more

Psychologické poradenstvo v škole

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline rozširuje podporné služby v škole a v rámci aktivít pedagogického a psychologického poradenstva vytvoril pracovnú pozíciu školského psychológa.

Školská psychologička Mgr. Veronika Luksa bude poskytovať služby psychologického poradenstva  pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy v pondelok, Read more

Read more

Voľné pracovné miesto školského psychológa

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline patrí medzi osem stredných škôl v Žilinskom kraji, ktoré sa zapojili do realizácie národného projektu OP Ľudské zdroje „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Národný projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo Read more

Read more