Prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka

Dňa 03. 05. 2021 sa uskutočnila prezentácia ročníkových projektov žiakov 4. ročníka Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Ročníkové projekty svojím zadaním nadviazali na maturitné témy a zadania pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Na základe aktuálneho rozhodnutia a hygienicko-epidemiologických opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme prispôsobili realizáciu ročníkových projektov podmienkam dištančného vzdelávania. Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 sa tohtoročným maturantom podarilo vytvoriť zaujímavé, praktické a najmä technicky a vizuálne prepracované výstupy, ktoré môžu konkurovať maturitným prácam v prezenčnom režime vzdelávania. Štvrtáci prekvapili svojou kreativitou, originálnym výtvarným prejavom a technickým a dokumentačným spracovaním prezentovaných 2D a 3D výstupov. U žiakov propagačnej grafiky boli najčastejšie spracované témy „Denník dizajnéra“, „Urban space – Z plochy do priestoru“ a „I love typo“. Výtvarníci riešili zadania ku témam „Story“, „Proces“ a „Paralelný priestor“, žiaci grafického a priestorového dizajnu sa najčastejšie zamerali na riešenie tém „Interiérový solitér“, „Všetko čo mám rád“ a „Inšpirácia prírodou“.

Hodnotenie ročníkových projektov sa stalo súčasťou klasifikácie žiakov 4. ročníka z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe za 2. polrok školského roka 2020/2021. Členovia hodnotiacich komisií ocenili nielen výtvarnú stránku spracovaných výstupov, ale aj kvalitu prezentácií ročníkových projektov a profesionálny prístup žiakov, ktorý preukázali v návrhovej a realizačnej časti. Najlepšie ročníkové práce budú prezentované zriaďovateľovi školy dňa 12. 05. 2021.

Poďakovanie za konzultácie a odborné rady ku výtvarným, grafickým a dizajnérskym návrhom, realizáciám a vizualizáciám patrí našim kolegom – vyučujúcim navrhovania a umeleckej praxe, bez ich prístupu a aktívnej práce by nevznikli zaujímavé ročníkové/ maturitné práce v podmienkach dištančného vzdelávania.

Ilustračný obrázok: Natália Krišťáková, 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn, IV.A

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy