Spolu úspešnejší 2021

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Spolu úspešnejší 2021“, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom programu doučovania je zmierniť dopady pandémie COVID-19, zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a zvýšiť ich kvalifikačné predpoklady pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a v ďalšom vzdelávaní.

Do procesu doučovania sa zapojilo osem pedagogických zamestnancov, ktorí v od 15. 10. 2021 do 31. 12. 2021 budú vzdelávať 33 žiakov školy, ohrozených školským neúspechom alebo patriacim ku žiakom maturitného ročníka. Doučovanie bude prínosom pre doučovaných, pretože vyrovná vzdelávacie rozdiely medzi úspešnými a menej úspešnými žiakmi a poskytne im individuálny prístup vyučujúcich pedagógov. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na jazykové, umelecké teoretické a umelecké praktické vzdelávanie. 

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy