Ukončenie štúdia žiakov 4. ročníka v školskom roku 2020/2021 – aktualizácia

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22. 03. 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (ďalej len „IČ MS“) určuje nasledovné termíny a organizáciu ukončenia štúdia žiakov 4. ročníka: 

03. 05. 2021 – uzatvorenie klasifikácie žiakov 4. ročníka z hlavného odborného predmetu a umeleckej praxe za 2. polrok školského roka 2020/2021,

03. 05. 2021 – zverejnenie podmienok pre administratívne vykonanie IČ MS,

07. 05. 2021 do 12:00 hod. – uzatvorenie klasifikácie žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2020/2021 v elektronickom systéme školy,

10. 05. 2021 – vykonanie komisionálnych skúšok žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2020/2021 z dôvodu neuzatvorenia klasifikácie,

10. 05. 2021 – zhodnotenie dochádzky, prospechu a správania žiakov 4. ročníka za 2. polrok školského roka 2020/2021,

10. 05. 2021 – 11. 05. 2021 – administratívne vykonanie IČ MS,

do 12. 05. 2021 – plnenie úloh prezenčného/ dištančného vzdelávania podľa pokynov vyučujúcich,

12. 05. 2021 – oznámenie  výsledkov IČ MS žiakom 4. ročníka formou elektronického systému školy,

13. 05. 2021 – 14. 05. 2021 – triednické hodiny, odovzdávanie učebníc, upratovanie šatne. 

Vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy a maturitné vysvedčenie vydá riaditeľ školy najneskôr do 30. 06. 2021 podľa zverejneného časového harmonogramu. O ďalšom postupe prevzatia vysvedčení budú žiaci informovaní dňa 17. 05. 2021.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy