Týždeň kariéry 2020

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline sa po prvýkrát zapojila do celoslovenskej iniciatívy Týždeň kariéry 2020, ktorú organizujú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Centrum Euroguidance. Zámerom iniciatívy je zviditeľniť existujúce služby a ponuku kariérového poradenstva širokej verejnosti a podporiť nové a inšpiratívne aktivity v tejto oblasti.

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania spôsobeného nákazou COVID-19 sa naše podujatie uskutoční v online priestore. V spolupráci s bývalými absolventmi školy sme pripravili krátke virtuálne informačné vstupy o možnostiach štúdia na vybraných vysokých školách na Slovensku a v zahraničí, ktoré odprezentujeme žiakom 3. ročníka dňa 15. 01. 2021.

Súčasťou úspešného uplatnenia žiakov na trhu práce je problematika efektívnej prípravy na budúce povolanie. Služby psychologického poradenstva v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja môžu aktuálne využiť žiaci 4. ročníka v kontakte so školskou psychologičkou Mgr. Veronikou Luksaskolaumenia.psycholog@gmail.com.

Doplňujúce informácie o iniciatíve Týždeň kariéry 2020 sú zverejnené na internetovej stránke https://tyzdenkariery.sk/.

PaedDr. Peter Majer a PaedDr. Iveta Homolová